Glas mladih u demokratskim procesima

“Glas mladih u demokratskim procesima” je projekat podržan od strane Beogradske otvorene škole i Švedske. Kao predstavničko telo mladih u Srbiji, KOMS ima za cilj da izradi svoj prvi godišnji izveštaj o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, te sakupi relevantne informacije za potencijalna rešenja. Dobijeni rezultati će se koristiti i za doprinos Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU, kao i za razvijanje minimuma standarda za aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. Deset opština, uključujući i Opštinu Brus spremni su da primene stečena znanja na dvema održanim obukama za lokalne koordinatore i pokrenu inicijative u svojim lokalnim zajednicama. Volonteri koji su nas predstavljali na radionicama održanim tokom februara i aprila meseca u Vršcu su: Anastasija Miljojković, Darko Aleksić i Milan Marinković.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *