Author - djole

April 2018

Glas mladih u demokratskim procesima

"Glas mladih u demokratskim procesima" je projekat podržan od strane Beogradske otvorene škole i Švedske. Kao predstavničko telo mladih u Srbiji, KOMS ima za cilj da izradi svoj prvi godišnji izveštaj o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, te sakupi relevantne informacije za potencijalna rešenja. Dobijeni rezultati će se koristiti i za doprinos Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU, kao i za razvijanje minimuma standarda za aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom i...